Założenia Projektu

Na podstawie uchwały Nr CXCV/3918/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5.07.2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.07.01.00-06-0080/16 pt. „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – gotyckiego kościoła Świętego Ducha i kościoła św. Anny w Kodniu”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/16 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów. Został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w zakresie kryteriów merytorycznych uzyskując 90 punktów.

Ideą Projektu jest nie tylko zachowaniu dziedzictwa pogranicza ale przede wszystkim przekazanie go, bez uszczerbku, następnym pokoleniom. Kreowanie podstawowych zasad ludzkiej odpowiedzialności. Wynikają z tego korzyści zarówno społeczne, duchowe jak i ekonomiczne, co jest, bez wątpienia, swoistym fenomenem kulturowym i odpowiada potrzebom interesariuszy.

Cel główny projektu: wyższy poziom ochrony i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w gminie Kodeń do 2018 r.

Projekt obejmuje renesansowy kościół parafialny pw. św. Anny, wybudowany w latach 1629 – 1635, staraniem fundacji Mikołaja Sapiehy, a rozbudowany w XVIII w. z niezwykle bogatą dekoracją sztukateryjną, Kościół Świętego Ducha, który jest jedną z pozostałości po zamku Sapiehów. Ta gotycka świątynia pochodzi z połowy XVI wieku. Została ufundowana przez Pawła Sapiehę i była pierwotnie kaplicą zamkową dla dworu, później cerkwią unicką a następnie kościołem katolickim oraz odrestaurowanie obiektów dziedzictwa kulturowego w miejscach dziedzictwa naturalnego.

Realizacja projektu umożliwi podwyższenie poziomu ochrony i stanu zachowania cennej zabytkowej infrastruktury dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie dostępności do zabytkowej infrastruktury wielokulturowego dziedzictwa regionu dla turystów i innych

 

cdn.